อาจารย์ประจำหลักสูตร

สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์
สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
อาจารย์
กฤตภาส จินาภาค
อาจารย์