คณะกรรมการสาขา

 

                                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตภาส จินาภาค                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราวตา จันทโร

ประธานหลักสูตร                                                              กรรมการและเลขาหลักสูตร

 

                                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์                          ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

กรรมการหลักสูตร                                                             กรรมการหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกัญญา

ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว

กรรมการหลักสูตร