อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตภาส จินาภาค

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราวตา จันทโร

กรรมการประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

กรรมการประจำหลักสูตร

ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

กรรมการประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกัญญา
ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว

กรรมการประจำหลักสูตร