แนะนำสาขา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี มีนักศึกษา จำนวน 110 คน

ผักผลไม้