โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับ

  1. Food Marketing in the Digital Age
  2. Innovations in Food Packaging Design
  3. Technique for job interview

โดยมี คุณอุดมทรัพย์ วิเศษบูรณะ เป็นวิทยากรในกรอบรมครั้งนี้ และมีอาจารย์อรุโณทัย  เจือมณี และอาจารย์รวงนลิน เทพนวล เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดโครงการ

ซึ่งโครงการจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง FS.2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี