แนะนำสาขา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เมื่อครบรอบปรับปรุงเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ