งานวิจัย/บทความวิชาการ

2010

จินาภาค, กฤตภาส

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา Technical Report

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, (1), 2010.

BibTeX

จินาภาค, กฤตภาส

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมไชยา Technical Report

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, (1), 2010.

BibTeX

จินาภาค, กฤตภาส

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร กรณีการบริหารจัดการธุรกิจไข่เค็มไชยา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน Technical Report

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, (1), 2010.

BibTeX

2008

P, Eakpetch; S, Benjakul; W, Visessanguan; K, Kijroongrojana

Effect of protein additives on gelling properties of Pacific white shrimp (Litopenaeusvannamei) meat Journal Article

ASEAN Food Journol, 13 (1), pp. 67-74, 2008.

BibTeX

2007

P, Eakpetch; S, Benjakul; W, Visessanguan; K, Kijroongrojana

Effect of protein additives on gelling properties of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) meat Presentation

21.08.2007.

BibTeX

P, Eakpetch; S, Benjakul; W, Visessanguan; K, Kijroongrojana

Autolytic degradation of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) meat and its inhibition by protein additives Journal Article

Journol of Food Science, 73 (2), pp. 95-10, 2007.

BibTeX

2002

ไหมเครือแก้ว, สุกัญญา; เลื่อมใสสุข, ชลลดา; ศักดา, ยุพยงค์

แนวทางยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาการผลิตไข่เค็มไชยา Technical Report

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร (1), 2002.

BibTeX