ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อสังคมและท้องถิ่น

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งช่วยต่อยอดงานวิจัยและนำไปสู่บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน