ประวัติสาขาวิชา

  • พ.ศ.2542  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เปิดสอนให้กับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ณ  อาคารเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. 2543  มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
  • พ.ศ. 2545  เปิดสอน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงปัจจุบัน